Advance and Retard

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Advance and Retard: Đẩy nhanh và giảm đi

Liên quan đến sự thay đổi của thời gian đánh lửa thực hiện thông qua các hệ thống cơ học và chân không, để cho phép các trạng thái buồng đốt khác nhau đối với số vòng quay/phút khác nhau và sự mở của bướm ga hẹp hơn hay rộng hơn. Hệ thống cơ học này giúp đẩy nhanh quá trình đánh lửa do số vòng quay/phút tăng lên cho phép giảm thời gian cho buồng đốt.

Facebook
Twitter
Google-Plus