Electronic Airbag System (EAS)

Thuật ngữ chuyên ngành trong lĩnh vực và công nghệ ô tô

Electronic Airbag System (EAS): Hệ thống túi khí điện tử

Facebook
Twitter
Google-Plus